Leczenie ze skierowaniem do szpitala

 

Procedura przyjęcia do Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w ramach świadczenia medycznego - Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych:
  • Wymagane dokumenty: skierowanie do szpitala na jeden z w/w oddziałów od lekarza w oryginale (zawierające między innymi: Regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego) oraz kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie będące podstawą wystawienia skierowania. Dokumenty pacjent składa osobiście lub listownie na adres szpitala.
  • Kompletna dokumentacja podlega rejestracji i przekazaniu do zespołu lekarskiego celem przeprowadzenia jej analizy i kwalifikacji do jednej z dwóch kategorii medycznych: przypadek pilny lub przypadek stabilny.
  • Po czynnościach wyżej opisanych, skierowanie wpisywane jest na prowadzoną przez szpital listę oczekujących na udzielenie świadczenia, a czas jego realizacji zależy od liczby pacjentów w kolejce (decyduje data wpływu dokumentacji). Do pacjenta wysyłana jest pisemna informacja o przewidywanym terminie leczenia.
  • Szpital ponownie powiadamia pacjentów o wyznaczonym dokładnym terminie udzielenia świadczenia nie później niż 2 miesiące przed datą rozpoczęcia udzielenia świadczenia.
  • Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, po zarejestrowaniu odsyłana jest do pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.
Ważne. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
 
Aktualnie czas oczekiwania na przyjęcie do naszego Szpitala na w/w leczenie wynosi około 5 lat
 
Informujemy, że w ramach zawartej umowy z NFZ na w/w świadczenie 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny oferuje zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyosobowych i nie prowadzi rezerwacji pokoi.
 
Ważne dodatkowe informacie >>>>
Do góry